Närhet   (orgnr. 802434-5004)


Stadgar för Närhet


§ 1 Mål och mening, Ändamål 

Mål och mening
Alla människor består av samma material, har samma problem och glada stunder. Oavsett ålder, hudfärg, högskolepoäng, arbete, frukostvanor, kön, religion eller sexuell läggning så drivs och styrs alla av samma grundläggande behov.

Dessa behov gör oss, vare sig vi vill eller inte, alla sammanlänkade med varandra. I oss själva vill vi förena kropp, sinne och vår andliga strävan till ett. Denna förening tillsammans med sammanlänkningen till andra gör att det vi gör för någon annan lika mycket blir något vi gör för oss själva. Jag och du upphör och ren kärlek uppstår.

Denna kärlek vill föreningen skapa en träningsarena för. Träningen sker tillsammans med andra då vi utgår ifrån att människor vill vara nära andra människor fysiskt och psykiskt. Personer vill bli berörda om intentionen är god.

Tantra
Vi vill göra tantran folklig, tillgänglig för gemene man. Vi vill kämpa för att den ska vara:

Lättförståelig och tillgänglig för alla oavsett demografiska, kulturella eller ekonomiska aspekter. Alla oavsett status, hudfärg, kön, ska kunna få beröring när de behöver det.

Vidareutbildning
Kunskapen hos föreningen ska vara så omfattande och bred så att alla kurser kan hållas av ledarna själva. Behövs det någon kunskap så skickas ledare för att inhämta kunskapen för att sen kunna dela med sig till medlemmarna om detta. Om vi går utanför föreningen för att söka kunskap och inspiration så håller vi oss så nära vi kan, geografiskt och energimässigt. 

Sex
I Närhet tror vi inte på att utesluta den sexuella energin utan låter den vara med och ta plats, den är en naturlig del av att vara människa. Föreningen vill uppmärksamma att vi som människor är skapade genom den sexuella kraften. Skillnaden mellan vad som är sex, sensuellt, moderligt, faderligt och vänligt behöver inte vara så svart och vitt. Sex är liv, sex är kraft. Denna kraft behöver absolut inte handla om sex i konventionell bemärkelse utan mer en energi, känsla, förnimmelse, spänning och lugn att leva.

Vi är skapade av sex, tar vi bort sexet så tar vi bort oss själva.

Ändamål
Närhet vill upprätthålla föreningens Mål och mening genom att:

 • Utbilda människor via grupper, kurser och läger. 
 • Samla människor i Närhets egna lokaler / eget ställe. 
 • Erbjuda människor ett sammanhang där alla är välkomna.
 • Använda verktyg som tex, tantra, dans, yoga, närhet, teater, föreställningar, drama, dearmorering, rörelse, medveten närvaro, kontaktimprovisation, healing.

§ 2 Medlemskap
Den som önskar verka för föreningens ändamål och följa dess stadgar kan bli medlem. Ansökan om inträde handläggs av föreningens styrelse.

Medlem skall betala den årsavgift som fastställs av årsmötet. Hedersmedlemmar är befriade från årsavgift.

§ 3 Uteslutning
Medlem som inte fullgjort sina skyldigheter eller uppenbarligen skadat föreningens intresse eller på annat sätt motverkar föreningens verksamhet kan uteslutas. Samma sak gäller medlem som uppenbart motarbetar föreningens stadgar och ändamål. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen.

§ 4 Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat för verksamhetsåret får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Beslut om medlems uteslutning av ekonomiska skäl bör fattas med extra stor försiktighet eftersom människor är mer värda för föreningen än pengar.

§ 5 Föreningsstämman
Föreningens beslutande organ är föreningsstämman, extra föreningsstämma och styrelsen.

Medlem som har betalat giltig medlemsavgift och under året för mötet fyller lägst 16 år har rösträtt på mötet. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande och förslagsrätt på mötet.

§ 6 Vid föreningsstämman behandlas följande ärenden

 1. Lägeskontroll av hur det ligger till med människorna på mötet
 2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 4. Val av justerare
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse och resultat och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret
 6. En lek så att inte alla somnar
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av medlemsavgifter
 9. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhetsåret
 10. Val av styrelsens ordförande, kassör och övriga ledamöter
 11. Behandling av förslag som väckts av styrelsen eller inlämnats till styrelsen av röstberättigad medlem minst 14 dagar före mötet
 12. Raketen utan slutet, för att samla energi till följande år
 13. Alla kramar varandra

§ 7 Tidpunkt för föreningsstämman
Ordinarie föreningsstämma ska äga rum senast den 31 mars. Kallelse ska utsändas två veckor före mötet. Föreningsstämman är beslutsmässig med det antalet röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 8 Extra föreningsstämma
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra föreningsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra föreningsstämma när minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det.

När styrelsen har mottagit en begäran om extra föreningsstämma skall den inom 30 dagar kalla till sådant möte att hållas inom två månader från kallelsen. Vid extra föreningsstämma får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

§ 9 Omröstning
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs efter omröstning (votering). Med undantag för de i § 16 nämnda fall avgörs i största möjliga mån alla frågor genom enkel, absolut majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande biträder.

§ 10 Styrelsen
Ordinarie föreningsstämma utser styrelse, bestående av minst två ledamöter och max 7 ordinarie ledamöter samt lika många suppleanter. Ordförande och kassör väljs särskilt. Mandattiden för ledamöterna är ett år. Styrelsen är beslutsmässig då – efter kallelse till samtliga ledamöter – minst hälften av dessa är i kontakt med varandra.

§ 11 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan utse en eller flera personer som ensamt, oberoende av varandra, är firmatecknare.

§ 12 Föreningens säte
Föreningen har sitt säte i Nyköping.

§ 13 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets– och räkenskapsår räknas från den 1 januari till den 31 december.

§ 14 Stadgetolkning
Uppstår tvekan om dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande föreningsstämma eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 15 Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av föreningsstämman med minst två tredjedelar av antalet angivna röster.

Beslut om stadgeändring fattas av föreningsstämman.

§ 16 Upplösning
Föreningen kan inte upplösas om minst tre medlemmar är villiga att upprätthålla föreningens verksamhet.

Om föreningen upplöses tillfaller dess tillgångar Ängsbacka kursgård.